Мастер студије – енглески језик и књижевност

Образовни профил: МАСТЕР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

 предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-ЕЈ1-6  Методологија и техника научног рада О не I 4+4 9
М-ЕЈ1-7/1

М-ЕЈ1-7/2

М-ЕЈ1-7/3

М-ЕЈ1-7/4

М-ЕЈ1-7/5

М-ЕЈ1-7/6

М-ЕЈ1-7/7

М-ЕЈ1-7/8

М-ЕЈ1-7/9

М-ЕЈ1-7/10

М-ЕЈ1-7/11

М-ЕЈ1-7/12

М-ЕЈ1-7/13

М-ЕЈ1-7/14

М-ЕЈ1-7/15

М-ЕЈ1-7/16

М-ЕЈ1-7/17

 Контактна лингвистика

 Анализа дискурса

 Когнитивна лингвистика

 Контрастивна анализа енглеског и српског језика

 Контастивна реторика

 Стилистика енглеског језика

 Транслатологија – напредни курс

 Корпусна лингвистика

 Настава енглеског језика на раном узрасту

 Настава енглеског језика код одраслих

 Иновације у настави енглеског језика

 Настава лексике страног језика

 Британска митологија и књижевност

 Модерни шкотски роман 

 Жанрови у енглеској књижевности

 Англистика и компаративистика

 Англофони књижевни канони 20. вијека

И не I 2+2 7
Мастер студиј  (други семестар)
М-ЕЈ2-3  Испит из уже струке О не II 0+2 5
М-ЕЈ2-4  Израда мастер рада О не II 0+20 25