О студијском програму њемачки језик и књижевност

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмеа

Назив предмета

Статус(О/И)

Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ЊЈК 1-1  Увод у германистичку лингвистику О не I 2+2 4
ЊЈК 1-2  Савремени њемачки језик I О не I 0+6 5
ЊЈК 1-3  Средњовјековна њемачка књижевност О не I 2+1 6
ЊЈК 1-4  Увод у студије њемачке књижевности I О не I 2+0 3
ЊЈК 1-5  Увод у општу лингвистику О не I 2+0 3
ЊЈК 1-6  Теорија књижевности I О не I 2+0 3
ЊЈК 1-7  Српски језик I О не I 2+1 3
ЊЈК 1-8  Страни језик 1(енглески; руски) И не I 2+0 3
ЊЈК 2-1  Морфологија њемачког језика О ЊЈК 1-1 II 2+2 4
ЊЈК 2-2  Савремени њемачки језик II О ЊЈК 1-2 II 0+6 5
ЊЈК 2-3  Њемачка књижевност 17. вијека: барок О ЊЈК 1-3 II 2+1 6
ЊЈК 2-4  Увод у студијe њемачке књижевности II О ЊЈК 1-4 II 2+0 3
ЊЈК 2-5  Teoрија језика О ЊЈК 1-5 II 2+0 3
ЊЈК 2-6  Теорија књижевности II О ЊЈК 1-6 II 2+0 3
ЊЈК 2-7  Српски језик II О ЊЈК 1-7 II 2+1 3
ЊЈК 2-8  Страни језик 2 (енглески; руски) И не II 2+0 3
Друга година
ЊЈК 3-1  Морфосинтакса њемачког језика О ЊЈК 2-1 III 2+2 6
ЊЈК 3-2  Савремени њемачки језик III О ЊЈК 2-2 III 0+8 10
ЊЈК 3-3  Њемачка књижевност 18. вијека: просвјетитељство,  Sturm und Drang О ЊЈК 2-3 III 3+2 6
ЊЈК 3-4  Културна историја њемачког језичког подручја  (Landeskunde) – Њемачка О не III 1+1 2
ЊЈК 3-5  Конфронтативна анализа њемачког и српског језика  (синтагма) О не III 2+1 3
ЊЈК 3-6  Страни језик 3 (енглески; руски) И ЊЈК 3-1 III 0+2 3
ЊЈК 4-1  Синтакса њемачког језика О ЊЈК 3-2 IV 2+2 6
ЊЈК 4-2  Савремени њемачки језик IV О ЊЈК 3-3 IV 0+8 10
ЊЈК 4-3  Њемачка класика О ЊЈК 3-4 IV 3+2 6
ЊЈК 4-4  Културна историја њемачког језичког подручја  (Landeskunde) -Aустрија О ЊЈК 3-5 IV 1+1 2
ЊЈК 4-5  Конфронтативна анализа њемачког и српског језика  (реченица) О ЊЈК 3-6 IV 2+1 3
ЊЈК 4-6  Страни језик 4 (енглески; руски) И не IV 0+2 3
Трећа година
ЊЈК 5-1  Лексикологија њемачког језика О ЊЈК 4-1 V 2+2 6
ЊЈК 5-2  Савремени њемачки језик V О ЊЈК 4-2 V 0+6 5
ЊЈК 5-3  Њемачка књижевност 19. вијека I: романтизам О ЊЈК 4-3 V 2+2 8
ЊЈК 5-4  Семинар из њемачке књижевности: Фауст О не V 2+1 4
ЊЈК 5-5  Историја њемачког језика  О не V 1+1 4
ЊЈК 5-6  Педагогија И не V 2+0 3
ЊЈК 6-1  Творба ријечи њемачког језика О ЊЈК 5-1 VI 2+2 6
ЊЈК 6-2  Савремени њемачки језик VI О ЊЈК 5-2 VI 0+6 5
ЊЈК 6-3  Њемачка књижевност 19. вијека II: реализам О ЊЈК 5-3 VI 2+2 8
ЊЈК 6-4  Семинар из њемачке књижевности: Фауст II О ЊЈК 5-4 VI 2+1 4
ЊЈК 6-5  Културнo-политичка историја Њемачке (Kulturgeschichte О не VI 2+1 4
ЊЈК 6-6  Психологија И не VI 2+0 3
Четврта година
ЊЈК 7-1  Савремени њемачки језик VII О ЊЈК 6-2 VII
ЊЈК 7-2  Њемачка књижевност краја 19. и почетка 20. вијека О ЊЈК 6-3 VII
ЊЈК 7-3  Семинар из њемачке књижевности послије 1945. године О ЊЈК 6-4 VII
ЊЈК 7-4  Методика наставе њемачког језика I О не VII
ЊЈК 7-5  Увод у теорију превођења О не VII
ЊЈК 7-6/1

ЊЈК 7-6/2

ЊЈК 7-6/3

 Култура говора са реториком

 Пословна коресподенција

 Стилистика

И не VII
ЊЈК 8-1  Савремени њемачки језик VIII О ЊЈК 7-1 VII
ЊЈК 8-2  Њемачка књижевност у доба Вајмарске републике О ЊЈК 7-2 VII
ЊЈК 8-3  Семинар из њемачке послијератне књижевности II О ЊЈК 7-3 VIII
ЊЈК 8-4  Методика наставе њемачког језика II О ЊЈК 7-4 VIII
ЊЈК 8-5  Лингвистика текста О не VIII
ЊЈК 8-6/1

ЊЈК 8-6/2

ЊЈК 8-6/3

 Дидактика

 Комуникологија

 Конфронтативна анализа и превођење

И не VIII