Мастер студије – општа књижевност и библиотекарство

Образовни профил: МАСТЕР КОМПАРАТИВИСТИКЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-ОК1-1  Методологија и техника научног рада О не I 4+2 10
М-ОК1-2  Преглед савремених књижевних теорија О не I 4+3 8

М-ОК1-3/1

М-ОК1-3/2

М- ОК1-3/3

 Антиутопијски роман 20. вијека

 Свјетска драма 20. вијека

 Постмодерна књижевност

И не I 4+2 6

М-ОК1-4/1

М-ОК1-4/2

М-ОК1-4/2

 Компаративни контекст авангардне лирике

 Српски роман 20.вијека у компаративном контексту

 Институција књижевности

И не I 4+2 6
Мастер студиј  (други семестар)
М-ОК2-1 Испит из уже стручне области О не II 0+5 5
М-ОК2-2 Завршни мастер рад О не II 0+20 25

Образовни профил: МАСТЕР БИБЛИОТЕКАРСТВА

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-БИ1-1  Методологија и техника научног рада О не I 4+2 10
М-БИ1-2  Наука о књизи О не I 3+2 8

М-БИ1-3

 Традиционалне и савремене библиотеке

О не I 3+2 6

М-БИ1-4/1

М-БИ1-4/2

 Дигиталне библиотеке и веб портали

 Организација и управљање знањем

И не I 3+2 6

М-БИ1-5/1

М-БИ1-5/2

 Библиографија и истраживачки методи

 Писана културна баштина

И не I 3+2
Мастер студиј  (други семестар)
М-БИ2-1  Испит из уже стручне области О не II 0+5 5
М-БИ2-2  Завршни мастер рад О не II 0+20 25