Наставници катедре за синологију

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Бојана Павловић

Се­кре­тар: Мср Јелена Вујичић

Ка­би­нети: 505 и 417

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­л 1505

Е-по­шта: kineski@ff.ues.rs.ba

 

Доцент:

Доц. др Бојана Павловић

 

Виши асистент:

Мср Јелена Вујичић

 

Асистент:

Доротеја Клачар