Наставници катедре за социологију

Ру­ко­во­ди­лац: Проф. др Биљана Милошевић-Шошо

Се­кре­тар: Милица Шиљак

Ка­би­нет: 308, 523 и 525

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кали 1308, 1523 и 1525

Е-по­шта: so­ci­o­lo­gi­ja@ff.ues.rs.ba

 

Редовни професор:

Проф. др Божо Милошевић

 

Ванредни професор:

Проф. др Драгомир Вуковић

Проф. др Биљана Милошевић Шошо

Проф. др Бисерка Кошарац

 

Доценти:

Доц. др Бојан Ћорлука

 

Виши асистент:

Мр Миле Вукајловић

 

Асистенти:

Маја Куљић

Милица Шиљак