Наставници катедре за социологију

Ру­ко­во­ди­лац: проф. др Биљана Милошевић-Шошо

Се­кре­тар: Милица Шиљак

Ка­би­нет: 308, 523 и 525

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кали 1308, 1523 и 1525

Е-по­шта: sociologija@ff.ues.rs.ba

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

проф. др Биљана Милошевић Шошо
Е-пошта: biljana.milosevic.soso@ff.ues.rs.ba
Е-пошта: milosevic_biljana@yahoo.com

 


проф. др Бисерка Кошарац

Е-пошта: biserka.kosarac@ff.ues.rs.ba

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:

проф. др Бојан Ћорлука
Е-по­шта: bojan.corluka@ff.ues.rs.ba

 


ДОЦЕНТИ:

Нема

ВИШИ АСИСТЕНТИ:

мср Миле Вукајловић
Е-по­шта:  mile.vukajlovic@ff.ues.rs.ba
Е-по­шта:  mile.vukajlovic@sociolog.rs
Twitter:     Mile Vukajlović (@milevukajlovic)

мср Маја Куљић
Е-пошта: maja.kuljic@ff.ues.rs.ba

мср Милица Шиљак
Е-пошта: milica.siljak@ff.ues.rs.ba

АСИСТЕНТИ:

Србинка Голубовић