Деканат Филозофског факултета

Де­кан: проф. др Владан Бартула

Ка­би­нет М04

Те­ле­фон: 057/225-191

Е-по­шта: dekan@ff.ues.rs.ba

 

Про­де­кан за на­ста­ву: доц. др Вук Вучетић

Ка­би­нет М05

Те­ле­фон: 057/225-191

Е-по­шта: prodekan.nastava@ff.ues.rs.ba

 

Про­де­кан за на­уку: доц. др Огњен Куртеш

Ка­би­нет М05

Те­ле­фон: 057/225-191

Е-по­шта: prodekan.nauka@ff.ues.rs.ba

 

Цен­тра­ла: 057/227-410, 223-479

Телефакс: 057/227-056

 

Веб-сајт: www.ff.ues.rs.ba

Е-по­шта: info@ff.ues.rs.ba

Адре­са: Алек­се Шан­ти­ћа 1, 71420 Па­ле

 

Жи­ро-ра­чун 5620998095059834