Мастер студије – српски језик и књижевност

Образовни профил: МАСТЕР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И) Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-СЈ1-1а

М-СЈ1-1б

 1а.Лингвистика у савременим теоријама

   б. Семинар из лингвистике у савременим теоријама

 2а. Књижевност у савременим теоријама

   б. Семинар из књижевности у савременим теоријама

О не I 4+3 10
М-СЈ1-2  Методологија и техника научног рада О не I 4+30 10
М-СЈ1-3  Савремена организација наставе српског језика и  књижевности О не I 2+2 5
М-СЈ1-4а/1

М-СЈ1-4а/2

М-СЈ1-4б/1

М-СЈ1-4б/2

 Стилски и језички поступци савремене прозе

 Стилски и језички поступци савремене поезије

 Трансформација мита у књижевности

 Српска култура и књижевност

И не I 2+2 5
Мастер студиј  (други семестар)
М-СЈ2-1  Испит из уже струке О не II 0+5 5
М-СЈ2-2  Завршни мастер рад О II 0+20 25