Наставници

Ру­ко­во­ди­лац: Доц. др Данијела Милинковић

Се­кре­тар: Мр Биљана Балта

Ка­би­не­ти: 519, 521 и 522

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кали 1519, 1521 и 1522

Е-по­шта: filozofija@ff.ues.rs.ba

 

Редовни професор:

Проф. др Мишо Кулић

 

Ванредни професор:

Проф. др Владимир Милисављевић

 

Доцент:

Доц. др Стојан Шљука

Доц. др Данијела Милинковић

 

Виши асистент:

Мр Биљана Балта