Наставници

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Данијела Милинковић

Се­кре­тар: мср Огњен Кандић

Ка­би­не­ти: 519, 521

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кали 1519, 1521

Е-по­шта: filozofija@ff.ues.rs.ba

 

Редовни професор:

емеритус проф. др Мишо Кулић

 

Ванредни професор:

проф. др Стојан Шљука

 

Доцент:

доц. др Данијела Милинковић

 

Виши асистент:

мср Биљана Балта

мср Огњен Кандић