О студијском програму историја и археологија

Наставни план за академску 2019/20. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ИСТОРИЧАР И АРХЕОЛОГ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Студијски програм/модул –

усмјерење:

ИСТОРИЈА И АРХЕОЛОГИЈА

Редни  број

Шифра предмета

Назив предмета

Статус(О/И)

Условљени предмети

Семестар

Фонд часова (седмични)

ECTS

П

В

ЛВ

Прва година

1.

ИА1-1 Увод у историјске студије

О

1

3

2

6

2.

ИА1-2 Увод у археологију

О

1

3

2

6

3.

ИА1-3 Археологија палеолита и мезолита

О

1

2

1

5

4.

ИА1-4 Историја старог вијека I

О

1

3

2

6

5.

ИА1-5 Музеологија I

О

1

2

1

3

6.

ИА1-6 Латински језик I

О

1

3

1

4

УКУПНО:

16

9

30

Прва година

1.

ИА2-1 Методологија археолошких истраживања I

О

2

2

2

6

2.

ИА2-2 Археологија неолита

О

2

2

2

5

3.

ИА2-3 Историја старог вијека II

О

2

3

2

6

4.

ИА2-4 Општа историја средњег вијека I

О

2

3

2

6

5.

ИА2-5 Музеологија II

О

2

2

1

4

6.

ИА2-6 Латински језик II

О

2

3

1

3

УКУПНО:

15

10

30

Друга година

1.

ИА3-1 Методологија археолошких истраживања II

О

3

2

2

5

2.

ИА3-2 Бакарно и Бронзано доба на Балкану

О

3

2

1

5

3.

ИА3-3 Национална историја средњег вијека I

О

3

3

2

5

4.

ИА3-4 Историја Византије

О

3

3

2

5

5.

ИА3-5 Општа историја средњег вијека II

О

3

3

2

5

6.

ИА3-6 Педагогија и психологија

О

3

2

0

3

7.

ИА3-7/1 Основе геологије

И

3

1

1

2

ИА3-7/2 Неолитске и енеолитске заједнице на централном и северозападном Балкану

УКУПНО:

16

9

30

Друга година

1.

ИА4-1 Гвоздено доба на Балкану

О

4

2

2

5

2.

ИА4-2 Археологија класичне Грчке

О

4

2

1

4

3.

ИА4-3 Археологија римског периода

О

4

2

1

4

4.

ИА4-4 Национална историја средњег вијека II

О

4

3

2

5

5.

ИА4-5 Византијска цивилизација

О

4

3

2

5

6.

ИА4-6 Помоћне историјске науке

О

4

2

2

5

7.

ИА4-7/1 Национална археологија средњег вијека

И

4

1

0

2

ИА4-7/2 Бронзано доба Егеје

УКУПНО:

15

10

30

Трећа година

1.

ИА5-1 Касноантичка и старохришћанска археологија

О

5

2

1

5

2.

ИА5-2 Национална историја средњег вијека III

О

5

3

2

6

3.

ИА5-3 Национална историја раног новог вијека I

О

5

3

2

5

4.

ИА5-4 Општа историја новог вијека I

О

5

3

2

5

5.

ИА5-5 Национална историја позног новог вијека I

О

5

3

2

6

6.

ИА5-6/1 Законодавна дјелатност српских владара у средњем вијеку

И

5

2

0

3

ИА5-6/2 Историјска географија

УКУПНО:

16

9

30

Трећа година

1.

ИА6-1 Средњовјековна археологија I

О

6

2

1

5

2.

ИА6-2 Национална историја средњег вијека IV

О

6

3

2

6

3.

ИА6-3 Национална историја раног новог вијека II

О

6

3

2

5

4.

ИА6-4 Општа историја новог вијека II

О

6

3

2

5

5.

ИА6-5 Национална историја позног новог вијека II

О

6

3

2

6

6.

ИА6-6/1 Босна и Херцеговина под османском влашћу

И

6

2

0

3

ИА6-6/2 Дубровник и његово залеђе у средњем вијеку

УКУПНО:

16

9

30

Четврта година

1.

ИА7-1 Средњовјековна археологија II

О

7

2

2

5

2.

ИА7-2 Општа историја новог вијека III

О

7

3

2

6

3.

ИА7-3 Историја Југославије I

О

7

3

2

6

4.

ИА7-4 Општа савремена историја I

О

7

3

2

6

5.

ИА7-5 Методика наставе историје I

О

7

2

1

4

6.

ИА7-6/1 Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу

И

7

2

1

3

ИА7-6/2 Историја дипломатије

                                                                                                               УКУПНО:

15

10

30

Четврта година

1.

ИА8-1 Општа историја новог вијека IV

О

8

3

2

6

2.

ИА8-2 Историја Југославије II

О

8

3

2

6

3.

ИА8-3 Општа савремена историја II

О

8

3

2

5

4.

ИА8-4 Стварање Републике Српске

О

8

2

2

5

5.

ИА8-5 Методика наставе историје II

О

8

2

1

5

6.

ИА8-6/1 Источно питање

И

8

2

1

3

ИА8-6/2

Босна и Херцеговина у XX вијеку

УКУПНО:

15

10

30

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ИС1-1  Увод у историјске студије О не I 2+3 6
ИС1-2  Историја Старог Истока О не I 3+2 7
ИС1-3  Историјска географија О не I 3+2 5
ИС1-4  Археологија I О не I 3+1 5
ИС1-5  Латински језик I О не I 1+2 4
ИС1-6/1

ИС1-6/2

ИС1-6/4

 Енглески језик I

 Руски језик I

 Француски језик I

И не I 1+2 3
ИС2-1  Историја Историографије О не II 2+3 6
ИС2-2  Историја Старе Грчке О ИС1-2 II 3+2 7
ИС2-3  Европа у доба сеобе народа О не II 3+1 5
ИС2-4  Археологија II О ИС1-4 II 3+1 5
ИС2-5  Латински језик II О ИС1-5 II 2+2 4
ИС2-6/1

ИС2-6/2

ИС2-6/3

 Енглески језик II

 Руски језик II

 Француски језик II

И ИС1-6/1

ИС1-6/2

ИС1-6/4

II 1+2 3
Друга година
ИС3-1  Историја Хеленизма О ИС2-2 III 3+2 6
ИС3-2  Европа у доба Каролинга О ИС2-3 III 3+1 5
ИС3-3  Јужни Словени у доба раног феудализма О не III 3+2 6
ИС3-4  Историја Византије О не III 3+1 5
ИС3-5  Помоћне историјске науке I О не III 2+2 5
ИС3-6/1

ИС3-6/2

 Старословенски језик I

 Класични грчки језик I

И не III 1+2 3
ИС4-1  Историја Старог Рима О ИС1-2 IV 3+2 6
ИС4-2  Европа од XII до XVI вијека О ИС3-2 IV 3+1 5
ИС4-3  Прве Јужнословенске државе О ИС3-3 IV 3+2 6
ИС4-4  Византијска цивилизација О ИС3-4 IV 3+1 5
ИС4-5  Помоћне историјске науке II О ИС3-5 IV 2+2 5
ИС4-6/1

ИС4-6/2

 Историја српског језика

 Класични грчки језик II

И не

ИС3-6/2

IV 1+2 3
Трећа година
ИС5-1  Српска и јужнословенска историја XIII-XIV. вијека О ИС4-3 V 3+2 6
ИС5-2  Српска и балканска историја XV и XVI вијека О не V 3+2 6
ИС5-3  Европа у XVI и XVII вијеку О ИС4-2 V 3+2 6
ИС5-4  Српска и јужнословенскаисторија 1790-1878. године О не V 3+2 6
ИС5-5  Психологија О не V 2+1 3
ИС5-6/1

ИС5-6/2

ИС5-6/3

ИС5-6/4

 Музеологија I

 Босна и Херцеговина у античко доба

 Историја степских народа у средњем вијеку

 Законодавна дјелатност српских и босанских владара у  средњем вијеку

И не V 1+1 3
ИС6-1  Српска и јужнослов.историја од краја XIV до средине XV  вијека О ИС5-1 VI 3+2 6
ИС6-2  Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека О ИС5-2 VI 3+2 6
ИС6-3  Велики вијек просвећености (XVIII вијек) О ИС5-3 VI 3+2 6
ИС6-4  Српска и јужнословенска историја 1878-1914. године О ИС5-4 VI 3+2 6
ИС6-5  Педагогија О не VI 2+1 3
ИС6-6/1

ИС6-6/2

ИС6-6/3

ИС6-6/4

 Музеологија II

 Дубровник и залеђе у средњем вијеку

 Социологија религије

 БиХ под Османском влашћу

И ИС5-6/1

не

не

не

VI 1+1 3
Четврта година
ИС7-1  Европа између револуција 1789-1848. године О VII 3+2 6
ИС7-2  Европа и свијет 1914-1939. године О не VII 3+2 6
ИС7-3  Југославија од идеје до 1941. године О не VII 3+2 6
ИС7-4  Методика наставе историје I О не VII 2+2
ИС7-5/1

ИС7-5/2

 Источно питање

 Босна и Херцеговина у 20. вијеку

И не VII 2+1 3
ИС7-6/1

ИС7-6/2

 Сукоби идеологија у XX вијеку

 БиХ под Аустроугарском влашћу

И не VII 2+1 3
ИС8-1  Европа и свијет 1848-1914. године О VIII 3+2 5
ИС8-2  Европа и свијет 1939-1989. године О VIII 3+2 5
ИС8-3  Историја Југославије 1941-1992. године О VIII 3+2 5
ИС8-4  Методика наставе историје II О VIII 2+1 46
ИС8-5/1

ИС8-5/2

 Хладни рат

 Срби у Југославији

И не VIII 1+1 3
ИС8-6/1

ИС8-6/2

 Стварање Републике Српске

 Историја дипломатије

И не VIII 2+1 3
ИС8-7  Завршни рад 0 не VIII 0+2 4