Стручне службе

Се­кре­тар Факултета:

Свје­тла­на Мишељић

Ка­би­нет: М08

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1108

Е-по­шта: sekretar@ff.ues.rs.ba

 

Тех­нич­ки се­кре­тар:

Соња Шибалија

Ка­би­нет: М04

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1104

Е-по­шта: dekanat@ff.ues.rs.ba

 

Струч­ни са­рад­ници у на­ста­ви:

др Љу­би­ца Дра­ги­шић

Ка­би­нет: М07

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1107

Е-по­шта: nastava@ff.ues.rs.ba

 

Јована Ћорић

Ка­би­нет: М07

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1107

Е-по­шта: nastava.sluzba@ff.ues.rs.ba

 

Стручни сарадник за опште послове:

Ана Глуховић

Кабинет: М08

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1108

Е-по­шта: vijece@ff.ues.rs.ba

pravna.sluzba@ff.ues.rs.ba

 

 

Ра­чу­но­вод­ство

Виши струч­ни са­рад­ник за фи­нан­сиј­ско-ра­чу­но­вод­стве­не по­сло­ве:

Бран­ка Про­да­но­вић

Ка­би­нет: М09

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1109

Е-по­шта: racunovodstvo@ff.ues.rs.ba

 

Референти за књиговодствене послове:

Ог­њан­ка Па­јић

Тања Каришик

Ка­би­нет: М10

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1110

Е-по­шта: blagajna@ff.ues.rs.ba

 

Стручни сарадник за информатичку подршку: 

Милица Пајић Мачар

Кабинет: 515

Телефон: 057/223-479, локал 1515

Е-пошта: info@ff.ues.rs.ba

 

Би­бли­о­те­ка

    Би­бли­о­те­ка Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та по­сје­ду­је пре­ко 40 000 је­ди­ни­ца књи­жног фон­да, те око 6 500 се­риј­ских пу­бли­ка­ци­ја.

Ка­па­ци­тет чи­та­о­ни­це је че­тр­де­сет мје­ста. По­ред основ­ног би­бли­о­теч­ког фон­да, ко­ри­сни­ци­ма су на рас­по­ла­га­њу и ре­фе­рен­сне збир­ке (рјеч­ни­ци, ен­ци­кло­пе­ди­је) и пе­ри­о­ди­ка, чи­ме се сту­ден­ти мо­гу ко­ри­сти­ти по си­сте­му ре­верс­ног за­ду­жи­ва­ња.

Би­бли­о­те­ка ра­ди oд 7.30 до 15.00 ча­со­ва, а чи­та­о­ни­ца од 7.30 до 20.00 ча­со­ва, сва­ко­га да­на осим не­дје­ље. Рад­но ври­је­ме чи­та­о­ни­це су­бо­том је од 7.30 до 15.00 ча­со­ва.

Би­бли­о­те­ком се мо­гу ко­ри­сти­ти сви сту­ден­ти Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, за­по­сле­ни и пен­зи­о­ни­са­ни на­став­ни­ци и са­рад­ни­ци.

Чла­но­ви би­бли­о­те­ке мо­гу да из­но­се би­бли­о­теч­ки ма­те­ри­јал, при­др­жа­ва­ју­ћи се утвр­ђе­них ро­ко­ва за вра­ћа­ње, и то :

  • на­став­ни­ци и са­рад­ни­ци 60 да­на,
  • оста­ли за­по­сле­ни, сту­ден­ти (I, II и III циклус) 15 да­на.

У ову по­зај­ми­цу ни­је укљу­че­на пе­ри­о­ди­ка, ре­фе­рен­сна збир­ка и књи­жни фонд ле­га­та. Пре­ма стан­дар­ди­ма за рад ви­со­ко­школ­ских би­бли­о­те­ка, овај дио фон­да мо­же се ко­ри­сти­ти ис­кљу­чи­во у чи­та­о­ни­ци.

 

Мр Еми­на Хот-Шљу­ка

Ка­би­нет: М11

Ран­ка Де­лић

Ја­сна Ла­за­ре­вић-Га­ври­ло­вић

Љиљана Лопатић

Нада Гајовић

Ка­би­нет: М01

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1101

Е-по­шта: biblioteka@ff.ues.rs.ba

 

Скрип­тар­ни­ца

    У Скрип­тар­ни­ци Фа­кул­те­та сту­ден­ти мо­гу ку­пи­ти обра­сце, пу­бли­ка­ци­је ко­је из­да­је Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, пла­но­ве и про­гра­ме сту­диј­ских про­гра­ма Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та. Скрип­тар­ни­ца, та­ко­ђе, сту­ден­ти­ма омо­гу­ћа­ва ко­пи­ра­ње ма­те­ри­ја­ла.

 

Ре­фе­рен­ти за про­да­ју књи­га и скрип­ти:

Та­ња Полуга

Ка­би­нет: П06

Те­ле­фон: 057/223-479, ло­кал 1006

Е-по­шта: skriptarnica@ff.ues.rs.ba