О вијећу факултета

     Наставно-научно вијеће Факултета је стручни орган који дјелује у ширем саставу  и у ужем саставу, које ради по делегатском принципу.

    Наставно-научно вијеће у ширем саставу је орган који чине сви наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Факултету, односно Универзитету у Источном Сарајеву, који су распоређени на рад на Филозофском факултету, као и студенти, с тим што заступљеност студената у Наставно-научном вијећу у ширем саставу не може бити мања од 15% нити већа од 20% од укупног броја чланова. Наставно-научно вијеће Факултета у ширем саставу доноси приједлог одлуке о избору или разрјешењу декана Факултета и разматра статусна питања Факултета.

    Одлуке и закључке о свим питањима из надлежности Наставно-научног вијећа у ширем саставу доносе се натполовичном већином гласова од укупног броја чланова.

   Чланове Наставно-научног вијећа предлажу катедре, а верификује Наставно- научно вијеће. 8 Чланови Наставно-научног вијећа могу бити бирани само из реда наставника и сарадника који изводе наставу на Филозофском факултету. Одлука о приједлогу чланова Наставно-научног вијећа, уз записник са сједнице катедре, доставља се декану Факултета. Представници студената у Наставно-научном вијећу бирају се у складу са процедуром за студентске изборе, Законом и актима Универзитета. Мандат чланова Наставно-научног вијећа траје двије године од дана конститутивне сједнице, без обзира када су изабрани. Одлуке и закључке о свим питањима из надлежности Наставно-научног вијећа доносе се натполовичном већином гласова од укупног броја чланова. Посебним актом ближе се уређују компетенције и начин рада Наставно-научног вијећа.

Наставно-научно вијеће чине:

1) По два представника сваке катедре, с тим што су руководиоци катедри обавезно чланови Наставно-научног вијећа,

2) представник Факултета у Сенату Универзитета,

3) представници студената, с тим што заступљеност студената у Наставно-научном вијећу не може бити мања од 15% нити већа од 20% од укупног броја чланова,

4) декан и продекани су чланови Наставно-научног вијећа по функцији.

Наставно-научно вијеће:

1) Доноси Статут Факултета,

2) даје мишљење и приједлоге Сенату о академским, научним и стручним питањима у складу са овим статутом,

3) прати рад студената на Факултету,

4) даје приједлоге Сенату Универзитета у вези са промјенама у структури и садржини студијских програма и предмета, наставним методама и другим академским питањима,

5) бира представника у Сенат и у струковна вијећа Сената,

6) предлаже Сенату програм развоја Факултета,

7) образује комисију за подношење извјештаја за избор у научно-наставна звања и утврђује приједлог одлуке о избору кандидата,

8) усваја теме и именује комисије у поступку израде завршног рада на другом циклусу студија,

9) одобрава теме магистарских радова и усваја извјештај о урађеном магистарском раду,

10) предлаже извјештај о теми докторских дисертација и предлаже извјештај о урађеној докторској дисертацији,

11) обавља и друге послове прописане законским актима и актима Универзитета.