О студијском програму педагогија

Иновирани наставни план и програм за академску 2023/2024. годину

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПЕДАГОГ

Шифра предмета Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ПД 1-1  Увод у педагогију О не I 3+3 7
ПД 1-2  Општа историја педагогије I О не I 3+3 7
ПД 1-3  Основи филозофије О не I 1+1 3
ПД 1-4  Увод у психологију О не I 1+2 4
ПД 1-5  Основе социологије О не I 1+1 3
ПД 1-6  Правопис српског језика О не I 1+1 2
ПД 1-7  Енглески језик – основе О не I 1+1 2

ПД 1-8/1

ПД 1-8/2

ПД 1-8/3

ПД 1-8/4

 Други страни језик

 Латински језик

 Изборни предмет: Етика

 Изборни предмет: Хуманистичка психологија

И не I 1+1 2
ПД 2-1  Компоненте васпитања О не II 3+3 7
ПД 2-2  Општа историја педагогијe II О ПД 1-2 II 2+2 5
ПД 2-3  Логика О не II 1+1 3
ПД 2-4  Развојна психологија О не II 2+1 4
ПД 2-5  Породична педагогија О не II 2+2 5
ПД 2-6  Граматика српског језика О не II 1+1 2
ПД 2-7  Енглески језик – фонетика О ПД 1-7 II 1+1 2
ПД 2-8/1

ПД 2-8/2

ПД 2-8/3

 Изборни предмет: Историја школства

 Педагошка футурологија

 Изборни предмет:

 Хуманизација односа међу половима

И не II 1+1 2
Друга година
ПД 3-1  Национална историја педагогије О не III 2+2 5
ПД 3-2  Предшколска педагогија I О не III 2+2 5
ПД 3-3  Основи дидактике О не III 2+2 5
ПД 3-4  Основи педагошке статистике О не III 2+2 5
ПД 3-5  Основи информатике О не III 2+1 4
ПД 3-6  Психологија личности О не III 2+1 2
ПД 3-7  Енглески језик – морфологија О ПД 2-7 III 1+1 2
ПД 3-8/1

ПД 3-8/2

 Изборни предмет: Дјечија игра и развој стваралаштва

 Изборни предмет: Социологија образовања

И не III 1+1 2
ПД 4-1  Педагошка информатика О ПД 3-5 IV 1+2 3
ПД 4-2  Предшколска педагогија II О ПД 3-2 IV 2+2 5
ПД 4-3  Дидактичке теорије О не IV 2+2 5
ПД 4-4  Статистика у педагошком истраживању О не IV 2+2 5
ПД 4-5  Основе социјалне педагогије О не IV 2+1 4
ПД 4-6  Социјална психологија О не IV 2+1 4
ПД 4-7  Енглески језик – синтакса О ПД 3-7 IV 1+1 2
ПД 4-8/1

ПД 4-8/2

 Изборни предмет: Интерактивне методе у настави

 Изборни предмет:  Педагошка докимологија

И не IV 1+1 2
Tрећа година
ПД 5-1  Основи компаративне педагогије О не V 1+1 3
ПД 5-2  Наставни системи О не V 2+2 5
ПД 5-3  Теорије васпитања О не V 2+2 5
ПД 5-4  Увод у андрагогију О не V 2+1 3
ПД 5-5  Увод у педагошку психологију О не V 1+1 3
ПД 5-6  Основе школске педагогије О не V 2+2 5
ПД 5-7  Увод у методологију педагогије О не V 2+2 4
ПД 5-8/1

ПД 5-8/2

 Изборни предмет: Домска педагогија

 Изборни предмет: Педагогија слободног времена

И не V 1+1 2
ПД 6-1  Компаративни преглед школских система О ПД 5-1 VI 1+1 4
ПД 6-2  Дидактичке иновације О ПД 5-2 VI 2+2 3
ПД 6-3  Педагошке основе мотивације и комуникације О не VI 2+1 4
ПД 6-4  Андрагогија О ПД 5-4 VI 2+2 4
ПД 6-5  Психологија учења и наставе О не VI 1+2 4
ПД 6-6  Mодели савремене школе О ПД 5-6 VI 1+2 4
ПД 6-7  Методе и технике педагошког истраживања О ПД 5-7 VI 2+2 5
ПД 6-8/1

ПД 6-8/2

 Изборни предмет: Интерактивно учење

 Изборни предмет: Алтернативне школе

И не VI 1+1 2
Четврта година
ПД 7-1  Основи специјалне педагогије О не VII 2+2 5
ПД 7-2  Методика рада педагога О не VII 2+2 5
ПД 7-3  Методичке основе језичко-умјетничке наставе О не VII 2+2 5
ПД 7-4  Методичке основе природно-математичког  образовања О не VII 2+2 5
ПД 7-5  Васпитање за демократију О не VII 1+1 2
ПД 7-6  Управљање и руковођење школом О не VII 2+1 4
ПД 7-7/1

ПД 7-7/2

 Изборни предмет: Мултимедијска настава

 Изборни предмет: Образовна технологија

И не VII 1+1 2
ПД 7-8/1

ПД 7-8/2

 Изборни предмет: Методика рада са даровитим  ученицима

 Изборни предмет:Истраживање педагошке праксе

И не VII 1+1 2
ПД 8-1  Методика специјалне педагогије О ПД 7-1 VIII 2+2 5
ПД 8-2  Методика рада школског педагога О ПД 7-2 VIII 2+2 5
ПД 8-3  Иновативни методички модели језичко-умјетничке  наставе О ПД 7-3 VIII 2+2 5
ПД 8-4  Иновативни методички модели природно-  математичког образовања О ПД 7-4 VIII 2+2 5
ПД 8-5  Методика васпитања за демократију О ПД 7-5 VIII 2+2 3
ПД 8-6/1

ПД 8-6/2

 Изборни предмет: Просвјетна политика и школско  законодавство

 Изборни предмет: Васпитање и савјетодавни рад

И не VIII 2+2 4
ПД 8-7  Завршни рад VIII 0+3 3