О студијском програму српски језик и књижевност

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
СЈ1-1  Старословенски језик О не I 2+2 4
СЈ1-2  Фонетика српског језика О не I 2+2 5
СЈ1-3  Увод у општу лингвистику О не I 2+1 4
СЈ1-4  Стара српска књижевност I О не I 2+2 5
СЈ1-5  Теорија књижевности О не I 2+2 4
СЈ1-6  Народна књижевност I О не I 2+2 6
СЈ1-7/1

СЈ1-7/2

СЈ1-7/3

 Енглески језик 1

 Руски језик 1

 Њемачки језик 1

И не I 0+2 2
СЈ2-1  Фонологија српског језика О не II 2+2 5
СЈ2-2  Теорија језика О не II 2+1 4
СЈ2-3  Историја српског језика О не II 2+2 4
СЈ2-4  Стара српска књижевност II О СЈ1-4 II 2+2 5
СЈ2-5  Народна књижевност II О СЈ1-6 II 2+2 5
СЈ2-6  Теорија писмености О не II 2+1 3
СЈ2-7/1

СЈ2-7/2

СЈ2-7/3

 Енглески језик 2

 Руски језик 2

 Њемачки језик 2

И СЈ1-7/1

СЈ1-7/2

СЈ1-7/3

II 0+2 2
СЈ2-8/1

СЈ2-8/2

 Вук и савремени српски језик

 Културна историја Срба

И не II 1+0 2
Друга година
СЈ3-1  Морфологија српског језика О

СЈ1-2

СЈ2-1

III 3+2 6
СЈ3-2  Историја српског књижевног језика О не III 2+2 5
СЈ3-3  Општа књижевност I О не III 2+2 4
СЈ3-4  Педагогија О не III 2+0 4
СЈ3-5  Акцентологија српског језика О не III 2+2 5
СЈ3-6/1

СЈ3-6/2

СЈ3-6/3

СЈ3-6/4

СЈ3-6/5

СЈ3-6/6

 Енглески језик 3

 Руски језик 3

 Њемачки језик 3

 Руски језик 1

 Енглески језик 1

 Њемачки језик 1

И СЈ2-7/1

СЈ2-7/2

СЈ2-7/3

не

не

не

III 0+2 2
СЈ3-7/1

СЈ3-7/2

 Ортоепија и ортографија

 Језик и писмо

И не III 2+0 2
СЈ3-8/1

СЈ3-8/2

 Поетика хуманизма и ренесансе

 Усмена и писана књижевност

И не III 2+0 2
СЈ4-1  Творба и лексикологија српског језика О не IV 3+2 6
СЈ4-2  Дијалектологија српског језика О не IV 2+2 5
СЈ4-3  Општа књижевност II О не IV 2+1 4
СЈ4-4  Новија српска књижевност (18. вијек) О не IV 2+2 5
СЈ4-5  Књижевност ренесансе и барока О не IV 2+1 4
СЈ4-6/1

СЈ4-6/2

 Средњовјековна преводна књижевност

 Драма у књижевности ренесансе и барока У Дубровнику  и Боки

И не IV 2+0 2
СЈ4-7/1

СЈ4-7/2

СЈ4-7/3

СЈ4-7/4

СЈ4-7/5

СЈ4-7/6

 Енглески језик 4

 Руски језик 4

 Њемачки језик 4

 Руски језик 2

 Енглески језик 2

 Њемачки језик 2

И СЈ3-6/1

СЈ3-6/2

СЈ3-6/3

не

не

не

IV 0+2 2
СЈ4-8/1

СЈ4-8/2

 Књижевни језици код Срба

 Србистика

И не IV 2+0 2
Трећа година
СЈ5-1  Морфосинтакса српског језика О

СЈ3-1

СЈ4-1

V 3+2 6
СЈ5-2  Норме српског језика – систем и реализација О не V 2+2 5
СЈ5-3  Дјечија књижевност О не V 2+1 4
СЈ5-4  Српска књижевност романтизма О не V 2+2 5
СЈ5-5  Психологија О не V 2+1 4
СЈ5-6/1

СЈ5-6/2

 Упоредна граматика словенских језика

 Језик мас-медија

И не V 2+1 3
СЈ5-7/1

СЈ5-7/2

 Поезија предромантизма и романтизма

 Књижевност илирског покрета

И не V 2+0 3
СЈ6-1  Синтакса реченице О СЈ5-1 VI 3+2 6
СЈ6-2  Језичка култура О не VI 2+2 5
СЈ6-3  Српска књижевност реализма О не VI 2+2 5
СЈ6-4  Српска књижевност 20. вијека (проза) О не VI 2+2 5
СЈ6-5  Методика наставе српског језика и књижевности I О не VI 2+2 5
СЈ6-6/1

СЈ6-6/2

СЈ6-6/3

 Књижевност народа БиХ

 Српска модерна и авангарда

 Проблемска и стваралачка настава језика

И не VI 2+0 2
СЈ6-7/1

СЈ6-7/2

 Психолингвистика

 Прагматика

И не VI 2+0 5
Четврта година
СЈ7-1  Семантика О не VII 2+2 5
СЈ7-2  Лингвистичка стилистика српског језика О не VII 2+2 5
СЈ7-3  Методика наставе српског језика и књижевности 2 О СЈ6-5 VII 2+2 5
СЈ7-4  Српска књижевност 20. Вијека (поезија) О не VII 2+2 5
СЈ7-5/1

СЈ7-5/2

 Лексикографија

 Жаргонизми и неологизми у језику и књижевности

И не VII 2+1 4
СЈ7-6/1

СЈ7-6/2

 Књижевност и историја

 Култура говора

И не VII 2+2 4
СЈ7-7/1

СЈ7-7/2

СЈ7-7/3

 Савремена српска драма

 Биографија у српској књижевности

 Стваралачка настава књижевности

И не VII 2+0 2
СЈ8-1  Функционална стилистика српског језика О СЈ7-2 VIII 2+2 5
СЈ8-2  Лингвистика текста О не VIII 2+1 5
СЈ8-3  Социолингвистика О не VIII 2+1 5
СЈ8-4  Јужнословенске књижевности О не VIII 2+1 5
СЈ8-5  Постмодерна српска књижевност О не VIII 2+2 5
СЈ8-6/1

СЈ8-6/2

 Фантастика у књижевности

 Филм и књижевност

И не VIII 2+0 2
СЈ8-7/1

СЈ8-7/2

 Лектура и коректура текста

 Увод у журналистику

И не VIII 2+2 3