Наставници катедре за русистику

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Иља Тјапков

Се­кре­тар: мср Весна Космајац

Ка­би­нет: 506

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­л 1506

Е-по­шта: ruski@ff.ues.rs.ba

 

Ванредни професор:

проф. др Вишња Вишњевац

 

Доцент:

доц. др Иља Тјапков

 

Виши асистенти:

мср Милица Кусмук

мср Весна Космајац