Наставници катедре за компаративистику

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Мирјана Лукић

Се­кре­тар: мр Младен Кокошар

Ка­би­не­ти: 405 и 503

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­ли 1405 и 1503

Е-по­шта: komparativistika@ff.ues.rs.ba

 

Редовни професор:

проф. др Бранко Брђанин

 

Доценти:

доц. др Мирјана Лукић

доц. др Весна Мићић

 

Виши асистент:

мср Борјан Митровић