Наставници катедре за компаративистику

Ру­ко­во­ди­лац: Доц. др Владан Бартула

Се­кре­тар: Мср Борјан Митровић

Ка­би­не­ти: 405 и 503

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­ли 1405 и 1503

Е-по­шта: komparativistika@ff.ues.rs.ba

 

Редовни професор:

Проф. др Бранко Брђанин

 

Виши асистент:

Мср Борјан Митровић