О студијском програму општа књижевност и театрологија

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ КОМПАРАТИВИСТА И ТЕАТРОЛОГ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
Т1-1  Античка књижевност 1 О не I 2+2 5
Т1-2  Српска народна књижевност О не I 2+2 5
Т1-3  Теорија књижевности 1 О не I 2+2 5
Т1-4  Увод у театрологију О не I 2+2 5
Т1-5  Граматика савременог српског језика О не I 2+2 5

Т1-6а

Т1-6б

Т1-6ц

Т1-6д

Т1-6е

 Енглески језик 1

 Руски језик 1

 Њемачки језик 1

 Француски језик 1

 Италијански језик 1

О не I 2+2 3

Т1-7/1

Т1-7/2

Т1-7/3

 Теорија информација

 Аутогени тренинг и сценски покрети

 Увод у музичку умјетност

И не I 1+0 2
Т2-1  Античка књижевност 2 О не II 2+2 5
Т2-2  Општа театрологија О не II 2+2 5
Т2-3  Теорија књижевности 2 О не II 2+2 5
Т2-4  Ортографија и ортоепија српског језика О не II 2+2 5
Т2-5  Историја српске драме и позоришта 1 О не II 2+2 5

Т2-6а

Т2-6б

Т2-6ц

Т2-6д

Т2-6е

 Енглески језик 2

 Руски језик 2

 Њемачки језик 2

 Француски језик 2

 Италијански језик 2

О не II 2+2 3

Т2-7/1

Т2-7/2

Т2-7/3

 Латински језик

 Информатика

 Увод у филозофију

И не II 1+0 2
Друга година
Т3-1  Европска књижевност до 19. вијека О не III 2+2 5
Т3-2  Увод у драматургију О не III 2+2 5
Т3-3  Историја и теорија свјетске драме 1 О не III 2+2 5
Т3-4  Историја и теорија српске драме и позоришта 2 О не III 3+2 6

Т3-5а

Т3-5б

Т3-5ц

Т3-5д

Т3-5е

 Енглески језик 3

 Руски језик 3

 Њемачки језик 3

 Француски језик 3

 Италијански језик 3

О не III 2+2 4

Т3-6/1

Т3-6/2

 Класична лирика

 Драмски текст: теологија, филозофија

И не III 2+2 5
Т4-1  Средњовјековна српска књижевност О не IV 2+2 5
Т4-2  Европска књижевност  19. вијека О не IV 2+2 5
Т4-3  Историја и теорија свјетске драме 2 О не IV 2+2 5
Т4-4

 Историја свјетског позоришта 1

О не IV 2+2 5
Т4-5  Драматургија О не IV 3+2 6

Т4-6а

Т4-6б

Т4-6ц

Т4-6д

Т4-6е

 Енглески језик 4

 Руски језик 4

 Њемачки језик 4

 Француски језик 4

 Италијански језик 4

О не IV 1+2 2

Т4-7/1

Т4-7/2

Т4-7/3

 Књижевност и визуелни медији

 Историја српске драме

 Језик позоришта: интертекстуални приступ

И не IV 1+1 3
Трећа година
Т5-1  Српска књижевност 18. и 19. вијека О не V 2+2 5
Т5-2  Свјетска књижевност  20. вијека О не V 3+2 6
Т5-3  Историја свјетског позоришта 2 О не V 2+2 5
Т5-4  Продукција О не V 2+2 5
Т5-5  Историја умјетности 1 О не V 2+2 5

Т5-6/1

Т5-6/2

 Креативна драматургија

 Наратологија

И не V 2+2 4
Т6-1  Методологија упоредног проучавања књижевности О не VI 2+2 5
Т6-2  Српска књижевност 20. вијека О не VI 2+2 5
Т6-3  Историја и теорија филма О не VI 2+2 5
Т6-4  Историја умјетности 2 О не VI 2+2 5
Т6-5  Естетика  О не VI 2+1 3
Т6-6  Сценарио  О не VI 2+1 3

Т6-7/1

Т6-7/2

 Теорија романа

 Медији масовних комуникација

И не VI 2+1 4
Четврта година
Т7-1  Књижевна и позоришна критика О не VII 2+2 5
Т7-2  Режија О не VII 3+2 6
Т7-3  Психологија личности О не VII 2+2 5
Т7-4  Општа стилистика О не VII 2+2 5
Т7-5  Основи науке о стиху О не VII 2+2 5

Т7-6/1

Т7-6/2

 Упоредна књижевност јужнословенских народа

 Јужнословенска драма

И не VII 2+2 4
Т8-1  Теорија превођења О не VIII 2+2 5
Т8-2  Глума О не VIII 2+2 5
Т8-3  Основи луткарства О не VIII 2+2 4
Т8-4  Естетика позоришне умјетности О не VIII 2+2 4
Т8-5  Сценски говор О не VIII 2+2 4

Т8-6/1

Т8-6/2

 Увод у иконологију

 Постмодерна свјетска књижевност

И не VIII 2+1 2
Т8-7  Завршни рад О не VIII 0+2 6