О студијском програму енглески језик и књижевност

Наставни палн за акдемску 2017/18

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
EJ-1-7  Савремени енглески језик 1 О не I 2+6 8
EJ-1-8  Увод у студије језика О не I 2+2 5
EJ-1-9  Енглеска средњовјековна књижевност О не I 2+2 5
EJ-1-10  Увод у англистику О не I 2+1 4
EJ-1-11  Увод у студије енглеске књижевности О не I 2+1 4
EJ-1-12  Норма српског језика О не I 2+1 4
EJ-2-7  Савремени енглески језик 2 О ЕЈ-1-7 II 2+6 8
EJ-2-8  Фонетика енглеског језика О не II 2+1 4
EJ-2-9  Морфологија енглеског језика О не II 2+1 5
EJ-2-10  Књижевност енглеске ренесансе О ЕЈ-1-9 II 2+2 5
EJ-2-11  Културна историја Британије и САД О EJ-1-10 II 2+2 4
EJ-2-12  Синтакса српског језика О не II 2+1 4
Друга година
EJ-3-7  Савремени енглески језик 3 О EJ-2-7 III 2+6 8
EJ-3-8  Морфосинтакса енглеског језика 1 О не III 2+2 5
EJ-3-9  Стара америчка књижевност О не III 2+2 5
EJ-3-10  Енглеска књижевност 18. вијека О

EJ-2-10

EJ-1-10

III 2+2 4
EJ-3-11  Педагогија О не III 2+1 4
EJ-3-12/1

EJ-3-12/2

EJ-3-12/3

EJ-3-12/4

EJ-3-12/5

 Њемачки језик 1

 Руски језик 1

 Француски језик 1

 Италијански језик 1

 Кинески језик 1

И не III 1+1 4
EJ-4-7  Савремени енглески језик 4 О EJ-3-7 IV 2+6 8
EJ-4-8  Морфосинтакса енглеског језика 2 О не IV 2+2 5
EJ-4-9  Модерна америчка књижевност О  EJ-3-9 IV 2+2 5
EJ-4-10  Књижевност енглеског романизма О EJ-3-10 IV 2+2 4
EJ-4-11  Тумачење књижевног текста О не IV 2+1 4
EJ-4-12/1

EJ-4-12/2

EJ-4-12/3

EJ-4-12/4

EJ-4-12/5

 Њемачки језик 2

 Руски језик 2

 Француски језик 2

 Италијански језик 2

 Кинески језик 2

И

EJ-3-12/1

EJ-3-12/2

EJ-3-12/3

EJ-3-12/4

EJ-3-12/5

IV 1+1 4
Трећа година
EJ-5-7  Савремени енглески језик 5 О EJ-4-7 V 2+6 8
EJ-5-8  Синтакса енглеског језика 1 О EJ-4-7 V 2+2 5
EJ-5-9  Викторијанска књижевност 1 О EJ-4-10 V 2+2 5
EJ-5-10  Специјални курс – Шекспир О не V 2+1 4
EJ-5-11  Психологија О не V 2+1 4
EJ-5-12/1

EJ-5-12/2

EJ-5-12/3

EJ-5-12/4

EJ-5-12/5

 Практична лексикографија

 Енглески глаголски систем – контрастивни приступ

 Вишејезичност

 Жанрови и теме у викторијанској књижевности

 Америчка култура и историја

И не V 1+1 4
EJ-6-7  Савремени енглески језик 6 О EJ-5-7 VI 2+6 8
EJ-6-8  Синтакса енглеског језика 2 О ЕЈ-5-8 VI 2+2 5
EJ-6-9  Теорија превођења О ЕЈ-5-7 VI 2+2 4
EJ-6-10  Увод у примијењену лингвистику О не VI 2+1 5
EJ-6-11  Викторијанска књижевност 2 О EJ-5-9 VI 2+2 4
EJ-6-12/1

EJ-6-12/2

EJ-6-12/3

EJ-6-12/4

EJ-6-12/5

EJ-6-12/6

EJ-6-12/7

 Историја енглеског језика

 Лексичка семантика

 Контрастивна синтакса енглеског и српског језика

 Енглески академски дискурс

 Поетика и културна политика у викторијанском роману

 Британска империја у 19. и 20. вијеку

 Енглеска кратка прича

И не VI 1+1 4
Четврта година
EJ-7-7  Савремени енглески језик 7 О EJ-6-7 VII 2+6 8
EJ-7-8  Семантика О не VII 2+2 5
EJ-7-9  Варијанте енглеског језика О не VII 2+1 4
EJ-7-10  Методика наставе енглеског језика 1 О

EJ-6-10

EJ-6-7

VII 2+2 5
EJ-7-11  Модерна енглеска књижевност – поезија О EJ-6-11 VII 2+2 4
EJ-7-12/1

EJ-7-12/2

EJ-7-12/3

EJ-7-12/4

EJ-7-12/5

EJ-7-12/6

 Увод у стилистику енглеског језика

 Увод у психолингвистику

 Књижевност за младе

 Аустралијске студије

 Канадске студије

 Савремени женски писци у англофоној књижевности

И не VII 1+1 4
EJ-8-7  Савремени енглески језик 8 О EJ-7-7 VIII 2+6 8
EJ-8-8  Прагматика О не VIII 2+2 5
EJ-8-9  Методика наставе енглеског језика 2 О EJ-7-10 VIII 2+2 6
EJ-8-10  Модерна енглеска књижевност – проза О EJ-7-11 VIII 2+2 5
EJ-8-11/1

EJ-8-11/2

EJ-8-11/3

EJ-8-11/4

EJ-8-11/5

 Системско-функционална граматика

 Стилистика текста

 Увод у социолингвистику

 Међујезичка прагматика

 Методичка пракса

И не

не

не

не

ЕЈ-7-10

VIII 1+1 3
EJ-8-12/1

EJ-8-12/2

EJ-8-12/3

 Постмодерни енглески роман

 Модерна британска драма

 Афроамеричка књижевност

И не VIII 1+1 3