Мастер студије – разредна настава

Образовни профил: МАСТЕР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-РН1-1  Савремене дидактичко-методичке концепције у   разредној настави О не I 3+2 8
М-РН1-2  Методологија научноистраживачког рада О не I 2+1+1 8
М-РН1-3  Савремене психолошке орјентације у настави и учењу у  разредној настави О не I 2+2 7
М-РН1-4/1

М-РН1-4/2

М-РН1-4/3

 Савремена методика наставе српског језика и  књижевности 1

 Савремена методика наставе математике 1

 Савремена методика наставе ПиД 1

И не I 3+2 7
Мастер студиј  ( други семестар)
М-РН2-1/1

М-РН2-1/2

М-РН2-1/3

 Савремена методика наставе физичког васпитања 1

 Савремена методика наставе музичког васпитања 1

 Савремена методика наставе ликовног васпитања 1

И не II 2+1+1 6
М-РН2-2/1

М-РН2-2/2

М-РН2-2/3

 Савремена методика наставе српског језика и  књижевности 2

 Савремена методика наставе математике 2

 Савремена методика наставе ПиД 2

И не II 2+1 3
М-РН2-3/1

М-РН2-3/2

М-РН2-3/3

 Савремена методика наставе физичког васпитања 2

 Савремена методика наставе музичког васпитања 2

 Савремена методика наставе ликовног васпитања 2

И не II 2+1 3
М-РН2-4/1

М-РН2-4/2

М-РН2-4/3

М-РН2-4/4

М-РН2-4/5

М-РН2-4/6

 Специјални курс савремене методике наставе српског  језика и књижевности

 Специјални курс савремене методике наставе  математике

 Специјални курс савремене методике наставе ПП и ПД

 Специјални курс савремене методике наставе   физичког  васпитања

 Специјални курс савремене методике наставе музичког  васпитања

 Специјални курс савремене методике наставе   ликовног  васпитања

И не II 2+2 3
М-РН2-5  Завршни мастер рад И не II 15