О студијском програму руски језик и књижевност и међународни политички односи

Наставни палан за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
РСЈ1-1  Фонетика и фонологија руског језика О не I 2+7 6
РСЈ1-2  Фонетика и фонологија српског језика О не I 2+2 6
РСЈ1-3  Стара руска и народна књижевност О не I 2+2 6
РСЈ1-4  Старословенски језик 1 О не I 2+2 6
РСЈ1-5  Увод у општу лингвистику О не I 2+0 3
РСЈ1-6/1  Страни језик 1 И не I 0+2 3
РСЈ2-1  Творба ријечи у руском језику О РСЈ1-1 II 2+5 6
РСЈ2-2  Творба ријечи у српском језику О не II 2+2 6
РСЈ2-3  Стара српска књижевност О не II 2+2 6
РСЈ2-4  Руски романтизам О РСЈ1-3 II 2+2 6
РСЈ2-5  Старословенски језик 2 О РСЈ1-4 II 2+2 3
РСЈ2-6/1  Страни језик 2 И РСЈ1-6/1 II 0+2 3
Друга година
РСЈ3-1  Морфологија глаголских ријечи у руском језику О

РСЈ1-1

РСЈ2-1

III 2+7 6
РСЈ3-2  Лексикологија српског језика О РСЈ2-2 III 2+2 6
РСЈ3-3  Теорија књижевности О не III 2+2 6
РСЈ3-4  Српска народна књижевност О не III 2+2 6
РСЈ3-5  Историја културе Срба О не III 2+0 3

РСЈ3-6/1

РСЈ3-6/2

 Вук и савремени српски језик

 Теорија писмености

И не III 2+0 3
РСЈ4-1  Морфологија именских ријечи у руском језику О РСЈ3-1 IV 2+0 3
РСЈ4-2  Морфологија српског језика О РСЈ3-2 IV 2+7 6
РСЈ4-3  Упоредна граматика словенских језика О не IV 2+2 6
РСЈ4-4  Српска књижевност од ренесансе до рационализма О РСЈ3-4 IV 2+2 6
РСЈ4-5  Историја културе Руса О Положени испити из претходног семестра. IV 2+0 3

РСЈ4-6/1

РСЈ4-6/2

 Усмена и писана књижевност

 Ортоепија и ортографија српског језика

И не IV 2+0 3
Трећа година
РСЈ5-1  Лексикологија и лингвокултурологија руског језика О РСЈ4-1 V 2+5 6
РСЈ5-2  Морфосинтакса српског језика О

РСЈ2-2

РСЈ4-2

V 3+3 6
РСЈ5-3  Српска књижевност рационализма и романтизма О не V 2+2 6
РСЈ5-4  Руски реализам 1 О

РСЈ1-3

РСЈ2-4

V 2+2 6
РСЈ5-5  Педагогија О не V 2+0 3

РСЈ5-6/1

РСЈ5-6/2

 Семантика

 Савремена српска поезија

И

не

Предмет се слуша након одслушаних предмета из српске књижевности.

V 2+0 3
РСЈ6-1  Синтакса руског језика О РСЈ5-1 VI 2+6 6
РСЈ6-2  Синтакса српског језика О РСЈ5-2 VI 3+2 6
РСЈ6-3  Српска књижевност реализма О РСЈ5-3 VI 2+2 6
РСЈ6-4  Руски реализам 2 О РСЈ5-4 VI 2+2 6
РСЈ6-5  Психологија О не VI 2+0 3

РСЈ6-6/1

РСЈ6-6/2

 Информатика

 Увод у филозофију

И не VI 1+1 3
Четврта година
РСЈ7-1  Методика српског језика и књижевности О не VII 2+3 6
РСЈ7-2  Историја руског језика 1  О не VII 2+3 6
РСЈ7-3  Руска књижевност 20. в. О РСЈ6-4 VII 2+2 5
РСЈ7-4  Српска књижевност 20. в. 1 О РСЈ6-3. VII 2+2 5
РСЈ7-5  Теорија превођења О не VII 2+3 6

РСЈ7-6/1

РСЈ7-6/2

 Социолингвистика

 Руски класици

И

Мора бити уписана четврта година студија.

не

VII 2+0 2
РСЈ 8-1  Стилистика српског језика О не VIII 2+4 7
РСЈ 8-2  Српска књижевност 20. в. 2 О РСЈ7-4 VIII 2+2 5
РСЈ 8-3  Методика наставе руског језика и књижевности О не VIII 2+2 5
РСЈ 8-4  Општа књижевност О не VIII 2+2 4
РСЈ 8-5  Историја руског језика 2 О РСЈ7-2 VIII 2+3 6

РСЈ8-6/1

РСЈ8-6/2

 Руска поезија 20. вијека

 Лингвистика текста

И

не

Мора бити уписана четврта година студија.

VIII 2+0 3