Наставници катедре за германистику

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Младен Папаз

Се­кре­тар: Мирјана Јовић

Ка­би­нет: 504, ло­ка­л 1504

Те­ле­фон: 057/227-410

Е-по­шта: njemacki@ff.ues.rs.ba

 

Доценти:

доц. др Александар Петровић

доц. др Младен Папаз

 

Виши асистент:

мср Жељана Голијанин

мср Милош Батинић

 

Асистент:

Мирјана Јовић