Наставници катедре за германистику

Ру­ко­во­ди­лац: –

Се­кре­тар: Милош Батинић

Ка­би­нет: 504, ло­ка­л 1504

Те­ле­фон: 057/227-410

Е-по­шта: njemacki@ff.ues.rs.ba

 

Виши асистент:

Мр Александар Петровић

Мр Младен Папаз

 

Асистент:

Милош Батинић

Жељана Вујадиновић