Мастер студије – руски језик и књижевност и међународни политички односи

Образовни профил: МАСТЕР РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-РСЈ1-1а  Лингвистика у савременим теоријама О не I 4+3 10
М-РСЈ1-1б  Књижевност у савременим теоријама О не I 4+3 10
М-РСЈ1-2  Методологија и техника научног рада О не I 4+3 10
М-РСЈ1-3  Савремена организација наставе руског и српског језика и  књижевности О не I 2+2 5
М-РСЈ1-4/1

М-РСЈ1-4/2

М-РСЈ1-4/3

М-РСЈ1-4/4

 Стилско- језички поступци савремене српске прозе

 Стилско- језички поступци савремене српске поезије

 Конфронтациона аналаиза руског и српског језика

 Симултано и консекутивно превођење

И не I 2+2 5
М-РСЈ1-5/1

М-РСЈ1-5/2

М-РСЈ1-5/3

 Трансформација мита у књижевности

 Српска култура и књижевност

 Руско-српска компаративистика

И не I 2+2 5
Мастер студиј  (други семестар)
МРСЈ2-1  Испит из уже струке И Израда рада је условљена положеним испитима из 9. семестра II 0+5 5
М-РСЈ2-2а  Завршни мастер рад (лингвистика) О Израда рада је условљена положеним испитима из 9. семестра II 0+20 25
M-РСЈ2-2б  Завршни мастер рад (књижевност) О Израда рада је условљена положеним испитима из 9. семестра II 0+20 25