Историјат катедре за психологију

   Рјешењем Министарства просвјете број 6-01-1170/2002 од 17. 04. 2002. основана је Катедра за психологију на Филозофском факултету у Српском Сарајеву. На Катедри за психологију, у почетку, наставни кадар сачињавали су проф. др Ратко Дунђеровић и проф. др Драгољуб Крнета и асистенти Ирена Станић и Наташа Костић.

   Са уписом нових генерација и виших година студија ширио се број наставника у пуном радном односу, али и гостујућих, хонорарно ангажованих наставника и сарадника. Хонорарно ангажовани наставници и сарадници били су: проф. др Радован Чокорило (2002/2003); др Жарко Савић (од 2002/2003. до 2003/2004); проф. др Митар Новаковић (од 2002/2003. до 2005/2006); проф. др Јасна Бајрактаревић (од 2003/2004. до до 2012/2013); проф. др Урош Младеновић (од 2004/2005. до 2005/2006); проф. др Лепосава Грубић-Нешић (од 2004/2005. до 2005/2006); проф. др Војко Радомировић (од 2005/2006. до 2007/2008); проф. др Никола Грујић (од 2006/2007. до 2007/2008); доц. др Лидија Пехар-Звачко (од 2009/2010. до 2010/2011); проф. др Благоје Нешић (од 2009/2010. до 2010/2011); мр Лепа Бабић (од 2004/2005. до 2005/2006); Марија Сакач (2005/2006); Александра Саламадић (од 2005/2006. до 2009/2010).

   Сљедећим редом у радни однос примани су наставници или сарадници на Катедри за психологију:  проф. др Ратко Дунђеровић (2002), проф. др Драгољуб Крнета (2002), Ирена Станић (2003), Наташа Костић (2003), проф. др Спасенија Ћеранић (2004), мр Јасна Богдановић-Чурић (2004),  доц. др Аурел Божин (2005), Шуајб Солаковић (2006), Сњежана Станар (2006), Горјана Коледин (2007), мр Мирослав Гаврић (2008), доц. др Радомир Чолаковић (2009), Бојана Попадић (2010) и мр Јелена Малинић (2011).

   Од наведених сарадника (асистената) у сталном радном  односу, током развоја Катедре,  магистрирали су и/или  докторирали: проф. др Јасна Богдановић Чурић, доц. др Мирослав Гаврић, доц. др Горјана Коледин, доц. др Шуајб Солаковић и др Наташа Костић.

   Магистарске радове одбранили су (рачунајући и оне који су примљени као магистри): Ирена Станић, Сњежана Станар, Јелена Малинић и Бојана Попадић.

   Данас (2014) Катедра има сљедеће наставнике у пуном радном односу: др Драгољуб Крнета, редовни професор; др Спасенија Ћеранић, редовни професор; др Јасна Богдановић Чурић, ванредни професор; др Мирослав Гаврић, доцент; др Радомир Чолаковић, доцент; др Горјана Коледин, доцент; др Шуајб Солаковић, доцент.

   Од сарадника сада су на Катедри у пуном радном односу: мр Ирена Станић, виши асистент; др Наташа Костић, виши асистент; мр Сњежана Станар, виши асистент; мр Бојана Попадић, виши асистент; мр Јелена Малинић, виши асистент. Један наставник са Катедре отишао је у пензију – проф. др Ратко Дунђеровић (2009).

   На Катедри за психологију покренут је и постдипломски студиј. Сагласност на покретање постдипломских студија из психологије дало је  Вијеће Универзитета у Источном Сарајеву рјешењем  број 03-11/07 од 23. 1. 2007. године. Наставници на постдипломском студију од његовог отварања били су: проф. др Ратко Дунђеровић (Савремене методе у психолошким истраживањима, Личност менаџера и мотивација запослених и Психологија професионалног развоја), проф. др Драгљуб Крнета (Савремене методе у психолошким истраживањима, Едукацијска психологија, Педагошка комуникологија), проф. др Спасенија Ћеранић (Психодинамски модели у савременој клиничкој психологији, Дијагностика и третман психичких поремећаја), проф. др Аурел Божин (Теоријски модели у психологији и Психологија креативности), проф. др Благоје Нешић (Теоријски модели у психологији и Педагошка комуникологија), проф. др Јелена Влајковић (Здравствена психологија), проф. др Јасна Бајрактаревић (Личност менаџера и мотивација запослених), проф. др Јасна Богдановић Чурић (Педагошка комуникологија), доц. др Мирослав Гаврић (Психологија професионалног развоја и Конфликти и стрес), доц. др Радомир Чолаковић (Здравствена психологија).

На Катедри за психологију магистрирало је укупно 33 кандидата, који су добили научно звање магистра психолошких наука, и то:

 1. Јеленка Продановић, Мотив постигнућа и животне оријентације наставника као детерминанте њихових ставова према оцјењивању ученика (датум одбране: 22. 5. 1998)
 2. Љиљана Крнета, Психо-социјални фактори као детерминанте успјеха ученика у школи (датум одбране: 24. 12. 1999)
 3. Радомир Чолаковић, Ментално-хигијенски аспекти испољавања патолошких конативних фактора код питомаца средње војне школе (датум одбране: 25. 3. 2002)
 4. Симо Козић, Црте личности и преференције стилова живота средњошколаца и студената (датум одбране: 20. 12. 2005)
 5. Владимир Славнић, Неки психолошки аспекти хуманих односа међу половима у спорту (датум одбране17. 4. 2006)
 6. Наташа Костић, Социјално-психолошки фактори општег става о вриједности заједничког живота у Босни и Херцеговини (датум одбране: 29. 6. 2009)
 7. Ирена Станић, Ресурси превладавања стреса код здравствених радника (датум одбране: 29. 6. 2009)
 8. Горјана Коледин, Отвореност за промјене и вриједности студената као фактори перцепције квалитета високог образовања (датум одбране: 15. 10. 2009)
 9. Шуајб Солаковић, Ставови менаџера према улози психолога у организацији (датум одбране: 7. 5. 2010)
 10. Мурадиф Хајдер, Особине личности наставника као фактор њиховог односа према промјенама у образовању (датум одбране: 9. 5. 2010)
 11. Сњежана Станар, Социјално-психолошки извори мобинга (датум одбране: 10. 5. 2010)
 12. Алма Кучевић, Особине личности незапослених као предиктори ставова о вриједности активног тражења посла (датум одбране: 2. 7. 2010)
 13. Јелена Машнић, Социјално-психолошки фактори формирања ставова о женама лидерима у Црној Гори (датум одбране: 2. 7. 2010)
 14. Драгана Милојковић, Односи у породици као фактор асоцијалног понашања ученика (датум одбране: 23. 9. 2010)
 15. Марко Ђурђић, Социјално-психолошки извори националних предрасуда и стереотипа код младих у Црној Гори (датум одбране: 10. 11. 2010)
 16. Зоран Гојковић, Социјално-психолошка обиљежја наставника као фактор њихових ставова према раду психолога у школи (датум одбране: 11. 11. 2010)
 17. Бојана Милетић, Перцепција особина руководилаца као фактор мотивације запослених (датум одбране: 12. 1. 2011)
 18. Обрадин Јешић, Животни стилови и свијест о себи као фактори школске успјешности даровитих (датум одбране: 6. 5. 2011)
 19. Јелена Малинић, Рано искуство, особине личности и школско постигнуће (датум одбране: 7. 6. 2011)
 20. Бјанка Перовић, Третман осуђених лица као детерминанта њихове перцепције особина васпитача (датум одбране: 25. 10. 2011)
 21. Срђан Баралић, Компаративна анализа социјално-психолошких извора ставова радника и менаџера о политичким странкама у Босни и Херцеговини (датум одбране: 25. 10. 2011)
 22. Бојана Попадић, Релације између афективне везаности, појма о себи и перцепције родитељског понашања у раној адолесценцији (датум одбране: 29. 12. 2011)
 23. Мелиха Брдаревић, Професионални развој наставника као фактор успјешности у раду (датум одбране: 12. 1. 2012)
 24. Вероника Катрина-Митровић, Психосоцијалне детерминанте задовољства послом запослених у основном образовању (датум одбране: 14. 6. 2012)
 25. Горица Томић, Релације између регулативних система личности и школског постигнућа ученика (датум одбране: 4. 7. 2012)
 26. Елма Татар, Домски смјештај као фактор школског постигнућа ученика средње школе (датум одбране: 4. 7. 2012)
 27. Данијела Нинковић, Особине личности као фактори ставова ученика према дјеци са посебним потребама (датум одбране: 5. 7. 2012)
 28. Мирослава Вучетић-Ћирић, Релације између трансакционо-аналитичких концепата, емоционалне интелигенције и асертивности (датум одбране: 12. 7. 2012)
 29. Дина Јоксимовић, Повезаност Закерманових базичних црта личности, анксиозности и тежње ка сензацијама са бављењем екстремним спортовима (датум одбране: 12. 7. 2012)
 30. Мерсиха Хаџиспахић, Социјално-психолошки фактори стреса код запослених у школама (датум одбране: 12. 7. 2012)
 31. Биљана Нешковић, Компарација карактеристика породичних односа код схизофрених и психички здравих особа (датум одбране: 31. 8. 2012)
 32. Оливера Калајџић, Мотивација и интелектуалне способности ученика као индикатори квалитета читања (датум одбране: 11. 12. 2012)
 33. Бојана Калајџић, Облици раних проблемских понашања починилаца кривичних дјела као предиктор асоцијалног понашања ученика (датум одбране: 17. 5. 2013)

На Катедри за психологију Филозофског факултета у Источном Сарајеву такође су брањене  докторске  дисертације из области психологије. Од оснивања катедре одбрањено је укупно 17 дисертација, а докторанди су добили научни степен доктора психолошких наука, и то:

 1. Лидија Пехар Звачко, Социјално-психолошке имликације имплементације реформе основне школе (датум одбране: 24. 10. 2006)
 2. Џенан Скелић, Однос између структуре личности и религиозности (датум одбране: 25. 10. 2006)
 3. Јован Вукоје, Идентификација фактора асоцијалног понашања ученика средњих школа (датум одбране: 27. 1. 2007)
 4. Сенија Тахировић, Одрастање без родитељског старања као фактор психосоцијалног развоја дјеце (датум одбране: 11. 4. 2007)
 5. Радомир Чолаковић Компаративна студија нивоа емоционалних тешкоћа код младих особа (датум одбране: 24. 3. 2008)
 6. Јасна Богдановић-Чурић Емоционална интелигенција, стрес и школски успјех адолесцената (датум одбране: 25. 3. 2008)
 7. Мирослав Гаврић Субјективни фактори социјалне дистанце менаџера (датум одбране: 26. 3. 2008)
 8. Опсеница Сања Релацијe стилова понашања родитеља и психолошке сепарације адолесцената (датум одбране: 26. 12. 2009)
 9. Крнета Љиљана Особине ученика као фактор перцепције радне ефикасности наставника (датум одбране: 26. 01. 2010)
 10. Хасанагић Анела Идентификација индикатора зрелости дјеце за полазак у школу (датум одбране: 08. 05. 2010)
 11. Ракић Јелена Фактори формирања ставова предавача о студентској евалуацији наставе (датум одбране: 11. 12. 2010)
 12. Tишма Мариана Психолошки извори стреса у спорту (датум одбране: 12. 01. 2011)
 13. Kоледин Горјана Идентификација социјалних и психолошких фактора у функцији предикције криминогеног понашања ученика (датум одбране: 05. 05. 2011)
 14. Пурић Нада Социо-статусна и психолошка обиљежја ученика као фактор њиховог школског постигнућа (датум одбране: 30. 6. 2012)
 15. Симоновић Момчило Когнитивно-конативне особине ученика и њихов успjех у појединим наставним предметима (датум одбране: 6. 9. 2012)
 16. Хајдер Мурадиф Психолошке карактеристике наставника и њихови ставови о увођењу иновација у наставу (датум одбране: 11. 9. 2012)
 17. Солаковић Шуајб Резултати на тестовима као предиктори пословне успјешности менаџера (датум одбране: 15. 2. 2013) 15. 2. 2013.