О студијском програму општа књижевност и библиотекарство

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ КОМПАРАТИВИСТА И БИБЛИОТЕКАР

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ОБ1-1  Античка књижевност 1 О не I 2+2 5
ОБ1-2  Стара српска књижевност О не I 2+2 5
ОБ1-3  Теорија књижевности 1 О не I 2+2 5
ОБ1-4  Историја писма О не I 2+2 5
ОБ1-5  Фонетика и морфологија савременог српског језика О не I 2+2 5

ОБ1-6a

ОБ1-6б

ОБ1-6ц

ОБ1-6д

ОБ1-6е

 Енглески језик 1

 Руски језик 1

 Њемачки језик 1

 Француски језик 1

 Италијански језик 1

О не I 2+2 3

ОБ1-7/1

ОБ1-7/2

ОБ1-7/3

 Правопис српског језика

 Физичко васпитање

 Информациони извори на Интернету

И не I 1+0 2
ОБ2-1  Античка књижевност 2 О ОБ1-1 II 2+2 5
ОБ2-2  Основе библиотекарства О не II 2+2 5
ОБ2-3  Теорија књижевности 2 О ОБ1-3 II 2+2 5
ОБ2-4  Синтакса савременог српског језика О ОБ1-5 II 2+2 5
ОБ2-5  Историја књиге и библиотека О не II 2+2 5

ОБ2-6а

ОБ2-6б

ОБ2-6ц

ОБ2-6д

ОБ2-6е

 Енглески језик 2

 Руски језик 2

 Њемачки језик 2

 Француски језик 2

 Италијански језик 2

О   II 2+2 3

ОБ2-7/1

ОБ2-7/2

ОБ2-7/3

 Латински језик

 Увод у компаративно изучавање књижевности

 Библиотечка статистика

И   II 1+0 2
Друга година
ОБ3-1  Европски роман до 19. вијека О не III 2+2 5
ОБ3-2  Историја периодике О не III 2+2 5
ОБ3-3  Историја класичне свјетске драме и позоришта О не III 2+2 5
ОБ3-4  Организација библиотека О не III 3+2 6

ОБ3-5а

ОБ3-5б

ОБ3-5ц

ОБ3-5д

ОБ3-5е

 Енглески језик 3

 Руски језик 3

 Њемачки језик 3

 Француски језик 3

 Италијански језик 3

О не III 2+2 4

ОБ3-6/1

ОБ3-6/2

 Класично позориште
 Издаваштво и књижарство
И не III 2+2 5

ОБ4-1

 Народна књижевност

О не IV 2+2 5
ОБ4-2  Европски роман 19. вијека О ОБ3-1 IV 2+2 5
ОБ4-3  Историја модерне свјетске драме и позоришта О ОБ3-3 IV 2+2 5
ОБ4-4  Педагогија О не IV 2+1 5
ОБ4-5  Организација библиотечког пословања О ОБ3-4 IV 3+2 6

ОБ4-6а

ОБ4-6б

ОБ4-6ц

ОБ4-6д

ОБ4-6е

 Енглески језик 4

 Руски језик 4

 Њемачки језик 4

 Француски језик 4

 Италијански језик 4

О не IV 1+2 2

ОБ4-7/1

ОБ4-7/2

ОБ4-7/3

 Авангардно позориште

 Версификација

 Заштита културне баштине (старе и ријетке књиге и   архивске грађе)

И не IV 1+1 3
Трећа година
ОБ5-1  Српска књижевност од класицизма до реализма О не V 2+2 5
ОБ5-2  Модерни свјетски роман прве половине 20. вијека О не V 3+2 6
ОБ5-3  Управљање информацијама и фондовима О не V 2+2 5
ОБ5-4  Каталогизација 1 О   V 2+2 5
ОБ5-5  Историја умјетности од почетака до ренесансе О не V 2+2 5

ОБ5-6/1

ОБ5-6/2

 Менаџмент и маркетинг у библиотекарству
 Наратологија
О не V 2+2 4

ОБ6-1

 Савремени свјетски романо

И ОБ5-2 VI 2+2 5
ОБ6-2  Српска књижевност 20. вијека О не VI 2+2 5
ОБ6-3  Каталогизација 2 О ОБ5-4 VI 2+2 5
ОБ6-4  Историја умјетности од ренесансе до 20. вијека О ОБ5-5 VI 2+2 5
ОБ6-5  Теорија информација О не VI 2+1 3
ОБ6-6  Стандарди и прописи у библиотекарству О не VI 2+1 3

ОБ6-7/1

ОБ6-7/2

 Теорија романа
 Аутоматизација библиотека
О не VI 2+1 4
Четврта година
ОБ7-1  Теорија критике О не VII 2+2 5
ОБ7-2  Класификациони системи О не VII 2+2 6
ОБ7-3  Теорија библиографије О не VII 2+2 5
ОБ7-4  Општа стилистика О не VII 2+2 5
ОБ7-5  Модерна лирика О не VII 2+2 5

ОБ7-6/1

ОБ7-6/2

 Упоредна књижевност јужнословенских народа
 Библиографија у БиХ
О не VII 2+2 4

ОБ8-1

 Интерпретација пјесничког текста

И не VII 2+0 5
ОБ8-2  Предметна класификација О не VIII 2+2 5
ОБ8-3  Историја библиографије О не VIII 2+2 4
ОБ8-4  Информатика О не VIII 2+2 4
ОБ8-5  Публицистичка стилистика О не VIII 2+2 4

ОБ8-6/1

ОБ8-6/2

 Информационе службе и сервиси
 Постмодерна свјетска књижевност
О не VIII 2+1 2
ОБ8-7  Завршни рад О не VIII 0+2 6