Наставници катедре за библиотекарство

Ру­ко­во­ди­лац: проф. др др Бојана Ласица

Се­кре­тар: мр Младен Кокошар

Ка­би­не­ти:  405 и 421

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­ли 1405 и 1421

Е-по­шта: bibliotekarstvo@ff.ues.rs.ba

 

Ванредни професори:

проф. др Радославка Сударушић

проф. др Бојана Ласица