О Филозофском факултету Пале

Филозофски факултет представља данас највећу и једну од најзначајнијих организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, како по броју студената и наставног особља, тако и по броју и значају научних дисциплина које се на њему изучавају. Сложеном структуром и разноврсношћу својих студијских програма, на сва три циклуса студија, Филозофски факултет студентима, кроз савремени наставни процес, нуди широк спектар знања из области филозофских, филолошких и природно-математичких наука. На Филозофском факултету можете студирати на једном од шеснаест студијских програма:

 • Филозофија,
 • Историја,
 • Социологија,
 • Новинарство,
 • Политикологија и међународни односи,
 • Педагогија,
 • Психологија,
 • Српски језик и књижевност,
 • Руски и српски језик и књижевности,
 • Енглески језик и књижевност,
 • Кинески и енглески језик и књижевности,
 • Њемачки језик и књижевност,
 • Географија,
 • Математика и рачунарство,
 • Математика и физика.

    Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву смје­штен је на Па­ла­ма, уни­вер­зи­тет­ском гра­ди­ћу два­де­сет ки­ло­ме­та­ра уда­ље­ном од Са­ра­је­ва и два­на­ест ки­ло­ме­та­ра уда­ље­ном од олим­пиј­ске пла­ни­не Ја­хо­ри­не. Спа­да у мла­де фа­кул­те­те, и ма­да мо­же зву­ча­ти кон­тра­дик­тор­но, са вр­ло ду­гом тра­ди­ци­јом, јер је ње­гов рад об­но­вљен (у та­да­шњем Срп­ском Са­ра­је­ву) рат­не 1993. го­ди­не, а  ба­шти­ни на­сље­ђе Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та из Са­ра­је­ва, осно­ва­ног 1950. го­ди­не. Због гра­ђан­ског  ра­та, ви­ше од 600 про­фе­со­ра и не­ко­ли­ко хи­ља­да сту­де­на­та мо­ра­ли су на­пу­сти­ти Са­ра­је­во, ко­је је би­ло глав­ни уни­вер­зи­тет­ски цен­тар у бив­шој СР­БиХ. На­шав­ши се на пе­ри­фе­ри­ји гра­да у ко­ме су оста­ле све кул­тур­не и обра­зов­не уста­но­ве ко­је је срп­ски на­род ви­је­ко­ви­ма ства­рао, гру­па тих про­фе­со­ра од­лу­чи­ла је да об­но­ви рад Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, да би ге­не­ра­ци­је мла­дих мо­гле да на­ста­ве сво­је шко­ло­ва­ње. Ство­ре­ни су скром­ни пред­у­сло­ви и Фа­кул­тет је по­но­во по­чео да ра­ди, упр­кос свим те­шко­ћа­ма и ри­зи­ци­ма ко­је је рат до­но­сио.