Студентска служба

Студентска служба опслужује студенте првог, другог и трећег циклуса студија.

Рад са студентима се одвија на четири шалтера према сљедећем распореду:

од  8.00 до 10.30 часова

шалтер 2: Енглески језик и књижевност, Кинески и енглески језик и књижевности, Њемачки језик и књижевност,

шалтер 3: Историја и археологија, Социологија,  Математика и рачунарство и Разредна настава.

од 11.00 до 13.30 часова

шалтер 1: Психологија, Математика и физика, Географија и Општа књижевност и театрологија,

шалтер 3: Српски језик и књижевност, Новинарство и односи с јавношћу, Политикологија и међународни односи, Општа књижевност и библиотекарство,

шалтер 4: Филозофија, Педагогија, Руски језик и књижевност и међународни политички односи.

 

Ру­ко­во­ди­лац сту­дент­ске слу­жбе:

Жељка Бјековић

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1003

Стручни сарадници за студентска питања првог и другог циклуса студија:

Да­ли­бор­ка Ра­јић

Је­ле­на Тадић

Милосава Кошарац

Драгана Благојевић

Љиљана Лопатић

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1002

Е-по­шта: studentska.sluzba@ff.ues.rs.ba

Стручни сарадник за студентска питања трећег циклуса студија:

мср Миле Вукајловић

Телефон:  057/227-410, ло­кал 1002

Е-по­шта: studentska.sluzba3@ff.ues.rs.ba

 

НОРМАТИВНИ АКТИ:

Закон о високом образовању

Статут Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о студирању на I циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о студирању на II циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Универзитета у Источном Сарајеву 16. 5. 2012. године

(Одредбе овог Правилника односе се на студенте који су III циклус студија уписали закључно са академском 2019/20. годином. Ови студенти, уз сагласност Наставно-научног вијећа Факултета, могу користити и одредбе новог Правилника о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву од 26. 12. 2019. године, уколико су повољније за њих.)

Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Универзитета у Источном Сарајеву 17. 11. 2017. године

Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 27. 12. 2019. године

(Одредбе овог Правилника односе се на студенте који су III циклус студија уписали од академске 2020/2021. године и након тога.)

Правилник о измјенама Правилника о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 3. 11. 2021. године

Правилник о допуни Правилника о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 4. 11. 2022. године

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима

Правилник о процедурама исписа студената свих циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву

Трошковник за накнаде које плаћају студенти УИС за академску 2022-2023. годину

Допуна трошковника за накнаде које плаћају студенти УИС за академску 2022-2023. годину

Трошковник за накнаде које плаћају студенти УИС за академску 2023-2024. годину

I циклус студија

ОБРАСЦИ:

Пријава на конкурс

Пријава теме завршног рада – Болоња

Пријава одбране завршног рада – Болоња

Захтјев за декана

Захтјев за колизију

Захтјев за испис са Филозофског факултета УИС

 

ВРСТЕ УПЛАТA:

Редовни студенти – буџет

Aдминистративни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни студенти – суфинансирање

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни суфинансирање 1

Редовни суфинансирање 2

Редовни студенти – самофинансирање

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни самофинансирање 1

Редовни самофинансирање 2

Ванредни студенти:

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Упис семестра 1

Упис семестра 2

Апсолвенти:

Апсолвентски стаж 1

Апсолвентски стаж 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Обнова године:

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Накнаде први циклус

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Остале накнаде:

Накнаде први циклус

 

II циклус студија

ОБРАСЦИ:

Пријава на конкурс

Пријава за еквиваленцију

Пријава ТЕМЕ завршног мастер рада

Пријава ОДБРАНЕ завршног мастер рада

Образац о учешћу на Студентској конференцији

Захтјев за декана

 

ВРСТЕ УПЛАТА:

Редовни студенти – самофинансирање

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни мастер 1

Редовни мастер 2

Ванредни студенти

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Ванредни мастер 1

Ванредни мастер 2

Апсолвенти

Мастер апсолвенти 1

Мастер апсолвенти 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Остале накнаде

 

III циклус студија

ОБРАСЦИ:

Пријава за конкурс

Пријава за еквиваленцију

Пријава теме докторске дисертације – Правилник о студирању на  докторским студијама и стицању звања доктора наука Универзитета у Источном Сарајеву 16. 5. 2012. године

Пријава теме докторске дисертације – Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 27. 12. 2019. године

Захтјев за декана

Изјава о ауторству

Изјава o истовјетности штампане и електронске верзије докторске дисертације

Изјава о коришћењу

 

ВРСТЕ УПЛАТA:

Редовни самофинансирање 1

Редовни самофинансирање 2

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Осигурање студента

Чланарина за библиотеку

Остале накнаде