О студијском програму математика и физика

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

Шифра

предмета

Назив предмета

Статус(О/И)

Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
МФ1-1  Анализа 1 О не I 4+4 9
МФ1-2  Увод у алгебру О не I 2+2 5
МФ1-3  Механика О не I 3+2 6
МФ1-4  Теорија скупова О не I 2+2 5
МФ1-5  Основи програмирања О не I 2+2 5
МФ2-1  Анализа 2 О не II 4+4 9
МФ2-2  Аналитичка геометрија О не II 3+2 6
МФ2-3  Термодинамика О не II 3+2 7
МФ2-4  Рачунарски практикум О не II 0+3 4
МФ2-5  Практикум механике и термодинамике О не II 0+0+3 4
Друга година
МФ3-1  Анализа 3 О не III 4+3 8
МФ3-2  Линеарна алгебра 1 О не III 2+2 5
МФ3-3  Геометрија 1 О не III 2+2 5
МФ3-4  Комбинаторика О не III 3+2 6
МФ3-5  Електромагнетизам О не III 3+2 6
МФ4-1  Анализа 4 О не IV 4+3 8
МФ4-2  Линеарна алгебра 2 О не IV 3+3 7
МФ4-3  Геометрија 2 О не IV 2+2 5
МФ4-4  Оптика О не IV 3+2 6
МФ4-5  Практикум електромагнетизма и оптике О не IV 0+0+3 4
Трећа година
МФ5-1  Диференцијалне једначине О не V 2+3 6
МФ5-2  Топологија О не V 3+2 6
МФ5-3  Комплексна анализа О не V 3+2 6
МФ5-4  Педагогија и психологија О не V 2+0 2
МФ5-5  Атомска и молекуларна физика О не V 2+2 5
МФ5-6  Основи теоријске механике О не V 2+2 5
МФ6-1  Нумеричке методе О не VI 2+2 5
МФ6-2  Реална анализа О не VI 3+2 5
МФ6-3  Једначине математичке физике О не VI 2+2 5
МФ6-4  Квантна физика О не VI 2+2 5
МФ6-5  Основи електродинамике О не VI 2+2 5
МФ6-6/1

МФ6-6/2

 Теорија графова

 Конвексне функције

И не VI 2+2 5
Четврта година
МФ7-1  Методика наставе математике 1 О не VII 2+2 5
МФ7-2  Методика наставе физике 1 О не VII 2+2 5
МФ7-3  Алгебра О не VII 2+2 5
МФ7-4  Статистичка физика О не VII 2+2 5
МФ7-5  Физика чврстог стања О не VII 2+2 5
МФ7-6/1

МФ7-6/2

МФ7-6/3

 Диференцијална геометрија

 Специјалне функције

 Реалне функције

И не VII 2+2 5
МФ8-1  Методика наставе математике 2 О не VIII 1+3 5
МФ8-2  Историја физике О не VIII 2+2 5
МФ8-3  Вјероватноћа и статистика О не VIII 2+2 5
МФ8-4  Виша геометрија О не VIII 2+2 5
МФ8-5  Основи субатомске физике О не VIII 2+2 5
МФ8-6/1

МФ8-6/2

МФ8-6/3

 Историја математике

 Програмски пакети у математици

 Методика наставе физике 2

И не VIII 2+2 5