О студијском програму математика и рачунарство

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
МР1-1  Анализа 1 О не I 4+4 9
МР1-2  Увод у алгебру О не I 2+2 5
МР1-3  Механика О не I 3+2 6
МР1-4  Теорија скупова О не I 2+2 5
МР1-5  Основи програмирања О не I 2+2 5
МР2-1  Анализа 2 О не II 4+4 9
МР2-2  Аналитичка геометрија О не II 3+2 6
МР2-3  Алгоритми и структуре података О не II 2+3 6
МР2-4  Рачунарски практикум О не II 0+3 4
МР2-5/1

МР2-5/2

МР2-5/3

МР2-5/4

 Математичка логика

 Теорија бројева

 Страни језик

 Елементарна математика

И не II 2+2 5
Друга година
МР3-1  Анализа 3 О не III 4+3 8
МР3-2  Линеарна алгебра 1 О не III 2+2 5
МР3-3  Геометрија 1 О не III 2+2 5
МР3-4  Комбинаторика О не III 3+2 6
МР3-5  Објектно оријентисано програмирање О не III 2+3 6
МР4-1  Анализа 4 О не IV 4+3 8
МР4-2  Линеарна алгебра 2 О не IV 3+3 7
МР4-3  Геометрија 2 О не IV 2+2 5
МР4-4  Оперативни системи О не IV 2+2 5
МР4-5/1

МР4-5/2

МР4-5/3

 Интернет програмирање

 Неједнакости

 Метрички простори

И не IV 2+2 5
Трећа година
МР5-1  Диференцијалне једначине О не V 2+3 6
МР5-2  Топологија О не V 3+2 6
МР5-3  Комплексна анализа О не V 3+2 6
МР5-4  Педагогија и психолодгија О не V 2+0 2
МР5-5  Базе података О не V 2+2 5
МР5-6  Информациони системи О не V 2+2 5
МР6-1  Нумеричке методе О не VI 2+2 5
МР6-2  Реална анализа О не VI 3+2 5
МР6-3  Парцијалне диференцијалне једначине О не VI 2+2 5
МР6-4  Теорија графова О не VI 2+2 5
МР6-5  Програмски језици О не VI 2+2 5
МР6-6/1

МР6-6/2

 Рачунарске мреже

 Конвексне функције

И не VI 2+2 5
Четврта година
МР7-1  Методика наставе математике 1 О не VII 2+2 5
МР7-2  Методика наставе рачунарства 1 О не VII 2+2 5
МР7-3  Алгебра О не VII 2+2 5
МР7-4  Диференцијална геометрија О не VII 2+2 5
МР7-5  Мултимедијални системи О не VII 2+2 5
МР7-6/1

МР7-6/2

МР7-6/3

 Програмски преводиоци

 Специјалне функције

 Реалне функције

И не VII 2+2 5
МР8-1  Методика наставе математике 2 О не VIII 1+3 5
МР8-2  Методика наставе рачунарства 2 О не VIII 1+3 5
МР8-3  Вјероватноћа и статистика О не VIII 2+2 5
МР8-4  Виша геометрија О не VIII 2+2 5
МР8-5  Рачунарска графика О не VIII 2+2 5
МР8-6/1

МР8-6/1

 Историја математике

 Програмски пакети у математици

И не VIII 2+2 5