СКЈ 2 Јун први рок

  1. Бане Симић присуство 10 писмени 30 усмени 30 парцијални 30 – 100 бодова – оцјена 10
  2. Лазар Авлијаш присуство 10 писмени 28 усмени 29 парцијални 30 – 97 бодова – оцјена 10
  3. Никола Слијепчевић – присуство 10 писмени 29 усмени 28 парцијални 30- 97 бодова – оцјена 10
  4. Анастасија Делипара – присуство 8 писмени 26 усмени није полагала парцијални 27 – кандидаткиња није положила испит
Објави: