Стручне службе

Се­кре­тар Факултета:

Свје­тла­на Ша­ро­вић

Ка­би­нет: М08

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1108

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Тех­нич­ки се­кре­тар:

Тања Шекара

Ка­би­нет: М04

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1104

Е-по­шта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Струч­ни са­рад­ници у на­ста­ви:

Љу­би­ца Дра­ги­шић

Ка­би­нет: М07

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1107

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Ана Глуховић

Ка­би­нет: М08

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1108

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Стручни сарадник за опште послове:

Оља Мрда

Кабинет: М07

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1107

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Ра­чу­но­вод­ство

Виши струч­ни са­рад­ник за фи­нан­сиј­ско-ра­чу­но­вод­стве­не по­сло­ве:

Бран­ка Про­да­но­вић

Ка­би­нет: М09

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1109

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Референти за књиговодствене послове:

Ог­њан­ка Па­јић

Ивана Регоје

Ка­би­нет: М10

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1110

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Стручни сарадник за информатичку подршку: 

Милица Пајић Мачар

Кабинет: 515

Телефон: 057/227-410, локал 1515

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Би­бли­о­те­ка

    Би­бли­о­те­ка Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та по­сје­ду­је пре­ко 40 000 је­ди­ни­ца књи­жног фон­да, те око 6 500 се­риј­ских пу­бли­ка­ци­ја.

Ка­па­ци­тет чи­та­о­ни­це је че­тр­де­сет мје­ста. По­ред основ­ног би­бли­о­теч­ког фон­да, ко­ри­сни­ци­ма су на рас­по­ла­га­њу и ре­фе­рен­сне збир­ке (рјеч­ни­ци, ен­ци­кло­пе­ди­је) и пе­ри­о­ди­ка, чи­ме се сту­ден­ти мо­гу ко­ри­сти­ти по си­сте­му ре­верс­ног за­ду­жи­ва­ња.

Би­бли­о­те­ка ра­ди oд 7.30 до 15.00 ча­со­ва, а чи­та­о­ни­ца од 7.30 до 20.00 ча­со­ва, сва­ко­га да­на осим не­дје­ље. Рад­но ври­је­ме чи­та­о­ни­це су­бо­том је од 7.30 до 15.00 ча­со­ва.

Би­бли­о­те­ком се мо­гу ко­ри­сти­ти сви сту­ден­ти Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, за­по­сле­ни и пен­зи­о­ни­са­ни на­став­ни­ци и са­рад­ни­ци.        

Чла­но­ви би­бли­о­те­ке мо­гу да из­но­се би­бли­о­теч­ки ма­те­ри­јал, при­др­жа­ва­ју­ћи се утвр­ђе­них ро­ко­ва за вра­ћа­ње, и то :

  • на­став­ни­ци и са­рад­ни­ци 60 да­на,
  • пост­ди­плом­ци 30 да­на,
  • оста­ли за­по­сле­ни и сту­ден­ти 15 да­на.

У ову по­зај­ми­цу ни­је укљу­че­на пе­ри­о­ди­ка, ре­фе­рен­сна збир­ка и књи­жни фонд ле­га­та. Пре­ма стан­дар­ди­ма за рад ви­со­ко­школ­ских би­бли­о­те­ка, овај дио фон­да мо­же се ко­ри­сти­ти ис­кљу­чи­во у чи­та­о­ни­ци.

 

Мр Еми­на Хот-Шљу­ка

Ка­би­нет: М11

Ран­ка Де­лић

Ја­сна Ла­за­ре­вић-Га­ври­ло­вић

Љиљана Лопатић

Ка­би­нет: М01

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1101

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Скрип­тар­ни­ца

    У Скрип­тар­ни­ци Фа­кул­те­та сту­ден­ти мо­гу ку­пи­ти обра­сце, пу­бли­ка­ци­је ко­је из­да­је Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, пла­но­ве и про­гра­ме сту­диј­ских про­гра­ма Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та. Скрип­тар­ни­ца, та­ко­ђе, сту­ден­ти­ма омо­гу­ћа­ва ко­пи­ра­ње ма­те­ри­ја­ла. 

 

Ре­фе­рен­ти за про­да­ју књи­га и скрип­ти:

Ва­ња Ба­шти­нац

Та­ња Ша­рац

Ка­би­нет: П06

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1006

Е-по­шта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале